MTV:法輪大法好

【天音網2012年01月25日】

作者
演唱:關貴敏、鄒小群;MTV:香港大法弟子
演唱

壓縮 MPG 文件 分段下載收看(每個~5MB,共32個文件) (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) | (32) 下載方法:按滑鼠器右鍵,在彈出菜單中選擇「目標文件保存為…」(Save Target As...)。 說明:將所有.rar 文件片段下載到同一個檔案夾中,選其中的任何一個.rar文件解壓縮後,即可得到原來的MPG文件。

歌曲 :法輪大法好