MTV:法輪大法好【正見網2012年01月26日】

壓縮 MPG 文件 分段下載收看(每個~5MB,共32個文件)
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10)|
(11)
| (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20)|
(21)
| (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) |
(31)
| (32)

下載方法:按滑鼠器右鍵,在彈出菜單中選擇「目標文件保存為…」(Save Target As...)。

說明:將所有.rar 文件片段下載到同一個檔案夾中,選其中的任何一個.rar文件解壓縮後,即可得到原來的MPG文件。

 


歌曲 :法輪大法好

添加新評論