《聲律啟蒙》(卷下):二蕭(3)

正見神傳文化編輯小組


【正見網2009年04月12日】

【原文】

bān duì mǎ ,dǒng duì cháo 。
班對馬,董對晁。
xià zhòu duì chūn xiāo 。
夏晝對春宵。
léi shēng duì diàn yǐng ,mài suì duì hé miáo 。
雷聲對電影,麥穗對禾苗。
bā qiān lù ,niàn sì qiáo 。
八千路,廿四橋。
zǒng jiǎo duì chuí tiáo 。
總角對垂髫。
lù táo yún nèn liǎn ,fēng liǔ wǔ xiān yāo 。
露桃勻嫩臉,風柳舞纖腰。
jiǎ yì fù chéng shāng fú niǎo ,zhōu gōng shī jiù tuō chī xiāo 。
賈誼賦成傷?鳥,周公詩就托鴟?。
yōu sì xún sēng ,yì xìng qǐ zhī é ěr jìn ;
幽寺尋僧,逸興豈知俄爾盡;
cháng tíng sòng kè ,lí hún bù jué àn rán xiāo 。
長亭送客,離魂不覺黯然消。


ㄅㄢ ㄉㄨㄟ?ㄇㄚˇ,ㄉㄨㄥˇㄉㄨㄟ?ㄔㄠ?。
班對馬,董對晁。
ㄒㄧㄚ?ㄓㄡ?ㄉㄨㄟ?ㄔㄨㄣ ㄒㄧㄠ 。
夏晝對春宵。
ㄌㄟ?ㄕㄥ ㄉㄨㄟ?ㄉㄧㄢ?ㄧㄥˇ,ㄇㄞ?ㄙㄨㄟ?ㄉㄨㄟ?ㄏㄜ?ㄇㄧㄠ?。
雷聲對電影,麥穗對禾苗。
ㄅㄚ ㄑㄧㄢ ㄌㄨ?,ㄋㄧㄢ?ㄙ?ㄑㄧㄠ?。
八千路,廿四橋。
ㄗㄨㄥˇㄐㄧㄠˇㄉㄨㄟ?ㄔㄨㄟ?ㄊㄧㄠ?。
總角對垂髫。
ㄌㄨ?ㄊㄠ?ㄩㄣ?ㄋㄣ?ㄌㄧㄢˇ,ㄈㄥ ㄌㄧㄡˇㄨˇㄒㄧㄢ ㄧㄠ 。
露桃勻嫩臉,風柳舞纖腰。
ㄐㄧㄚˇㄧ?ㄈㄨ?ㄔㄥ?ㄕㄤ ㄈㄨ?ㄋㄧㄠˇ,
賈誼賦成傷?鳥,
ㄓㄡ ㄍㄨㄥ ㄕ ㄐㄧㄡ?ㄊㄨㄛ ㄔ ㄒㄧㄠ 。
周公詩就托鴟?。
ㄧㄡ ㄙ?ㄒㄩㄣ?ㄙㄥ ,ㄧ?ㄒㄧㄥ?ㄑㄧˇㄓ ㄜ?ㄦˇㄐㄧㄣ?;
幽寺尋僧,逸興豈知俄爾盡;
ㄔㄤ?ㄊㄧㄥ?ㄙㄨㄥ?ㄎㄜ?,ㄌㄧ?ㄏㄨㄣ?ㄅㄨ?ㄐㄩㄝ?ㄢ?ㄖㄢ?ㄒㄧㄠ 。
長亭送客,離魂不覺黯然消。


【注釋】

?1?班對馬:班指東漢班固,著有《漢書》,馬指西漢司馬遷,著有《史記》。兩人都是著名的史學家及文學家。
?2?董對晁:董指西漢經學家董仲舒,是儒家學派的代表。晁指西漢名臣晁錯,是當時著名的政論家。
?3?夏晝:夏日的白天。晝,從日出到日落。
?4?春宵:春天的夜晚。
?5?雷聲、電影:雷聲,打雷的聲音。電影,閃電的光影。
?6?麥穗:麥穗,麥子的果實。穗,植物結聚在莖端,成條狀的花或果實。
?7?禾苗:稻子的幼苗。
?8?八千路:此句是摘用唐人韓愈〈自詠〉詩中「一封朝奏九重天,夕貶潮陽路八千」句而成。
?9?廿四橋:此句是摘用唐人杜牧〈寄韓綽判官〉詩中「二十四橋明月夜,玉人何處教吹簫」句而成。廿,二十。
?10?總角:古代小孩未成年的時候將頭髮束成兩股,分置兩旁,形狀似角,故稱總角。引申為未成年的小孩。
?11?垂髫:古代幼童不束髮,將頭髮下垂,所以稱垂髫。髫,小孩額上下垂的頭髮。引申為幼兒的意思。
?12?露桃勻嫩臉:經過露水滋潤的桃子,勻稱得像粉嫩的小臉。
?13?風柳舞纖腰:微風中的楊柳,舞動得像纖細的腰肢一樣柔軟。
?14?賈誼賦成傷?鳥:西漢賈誼因感傷被謫,遂藉?鳥入舍作成〈?鳥賦〉,以排遣苦悶。賈誼,漢初洛陽人,年輕時即有文名,二十二歲被任命為博士,因表現優異而受排斥,貶放到長沙,因長沙卑濕,自以為壽不得長,三年後作「?鳥賦」。?鳥即?,因夜鳴而且聲音不好聽,所以古人認為它是不祥之鳥。
?15?周公詩就托鴟?:周公作〈鴟?〉之詩以表明無私的心志。據《史記‧魯周公世家》記載,周武王去世時,周成王尚在襁褓中,周公擔心天下諸侯反叛,於是代成王管理國家,引起武王的弟弟管叔和蔡叔的不滿,就作流言傳周公有異心。後來管叔和蔡叔率淮夷反周,周公奉命興師東伐,等到平定後向成王報告的時候,周公就作了一首名為〈鴟?〉的詩送給成王,以明心跡。鴟?,鳥名。
?16?逸興:幽雅的意興。
?17?俄爾盡:立刻就消失無存。俄,須臾。俄爾,不久。
?18?長亭:驛站。古時十裡設一長亭,五裡設一短亭。古人通常以長亭為送別的地方。
?19?離魂不覺黯然消:離別讓情緒不知不覺的傷心消沈下來。
?20?本段韻腳有:晁、宵、苗、橋、髫、腰、?、消等字。?蕭韻押ao、ㄠ韻。?


【故事分享】

小雀出大?

戰國時代宋國的國君宋康王在位時,聽說在城牆邊上,有一隻小麻雀孵出了一隻大的??zhān、ㄓㄢ?鳥?一種類似鷹而略小的猛禽,又名隼。?,就命令占卜的人占卦以斷定吉凶。占卜的人回說:「小的麻雀能孵出大的?鳥,是一件吉祥的事,象徵大王一定能稱霸於天下。」康王聽了大喜,這與他心中的夙願不謀而合。於是興兵滅掉跨國,又攻打其它的諸侯,取得了淮河以北的城池,一連串的勝利,讓他確信小雀出大?是一個吉兆,可以讓他心想事成,因此稱霸的心越來越強烈,想要馬上建立霸業。

就在享受勝利滋味同時,他開始逐漸失去理智,他用一些奇怪的行為來彰顯自己的偉大,他用皮囊裝滿了血,懸掛起來用箭射,稱之「射天」;又用皮鞭抽打地面,稱之「笞?chī、ㄔ?地」;又將祭祀土神和穀神的祭壇搗毀並放火燒掉,說是為了「威服天地鬼神」;謾罵提出諫言的退休元老大臣為「無頭之棺」,以顯示自己的權威;剖開駝背者的脊背,砍斷冬天早晨涉水過河的人的小腿,說是想知道駝背和不怕冷的原因。這些荒謬、殘暴的行為,引起宋國人民的驚恐,也引起各諸侯國的嚴重關切,可是宋康王依然我行我素,到處挑釁。

齊王聽到這些情況後就起兵討伐,宋國的人民四處逃散,背棄了他,沒有人願意為他抵抗齊王的軍隊,宋國的城池立即被齊王攻占了,宋康王逃到喋vní、ㄋㄧ??侯?一個小諸侯國?的住處躲了起來,但最後還是被捉處死,終結了他稱霸諸侯的美夢。

世人由於看不到未來及事實的真相,常靠各種占卜的方式來決定自己未來要走的路,當卜得自己想要的預兆時就信心滿滿,勇往直前,獲得了一點成功,就認為這是天命所歸,於是開始恣意妄為,忘記了人世間還有一層不容許胡作非為的法理在制約著世人。所以,誤解了徵兆的意思反而成為禍端。更何況天意難測,用你的私心去解釋現象,怎麼能得到正確的示警?其實決定禍、福的是我們的一念和我們的行為,現象只是一個開始,走的路才能決定未來。


【佳句欣賞】

閒居足以養志,至樂莫如讀書。?作者佚名。?

s昀渚疲?壞愣?閎?恪?br>丁香花,百頭千頭萬頭。?s暉?氨?薄4碩源幼值鈉鴇首畔耄?晌角傷肌W髡嘵??)w

石落銀河,驚動滿天星鬥。
雨淋赤壁,洗淨萬裡江山。?作者佚名。?

添加新評論

今日頭版

文明新見

文明新見專題