《聲律啟蒙》(卷下):四豪?2?

正見神傳文化編輯小組


【正見網2009年05月20日】

【原文】

xíng duì shǎng ,biǎn duì bāo 。
刑對賞,貶對褒。
yuè fǔ duì zhēng páo 。
鉞斧對征袍。
wú tóng duì jú yòu , zhǐ jí duì péng hāo 。
梧桐對橘柚,枳棘對蓬蒿。
léi huàn jiàn ,lǚ qián dāo 。
雷煥劍,呂虔刀。
gǎn lǎn duì pú táo 。
橄欖對葡萄。
yì chuán shū shè xiǎo ,bǎi chǐ jiǔ lóu gāo 。
一椽書舍小,百尺酒樓高。
lǐ bái néng shī shí bǐng bǐ ,liú líng ài jiǔ měi bū zāo 。
李白能詩時秉筆,劉伶愛酒每鶚糟。
lǐ bié zūn bēi ,gǒng běi zhòng xīng cháng càn càn ;
禮別尊卑,拱北眾星常燦燦;
shì fēn gāo xià ,cháo dōng wàn shuǐ zì tāo tāo 。
勢分高下,朝東萬水自滔滔。


ㄒㄧㄥ?ㄉㄨㄟ?ㄕㄤˇ,ㄅㄧㄢˇㄉㄨㄟ?ㄅㄠ 。
刑對賞,貶對褒。
ㄩㄝ?ㄈㄨˇㄉㄨㄟ?ㄓㄥ ㄆㄠ?。
鉞斧對征袍。
ㄨ?ㄊㄨㄥ?ㄉㄨㄟ?ㄐㄩ?ㄧㄡ?,ㄓˇㄐㄧ?ㄉㄨㄟ?ㄆㄥ?ㄏㄠ 。
梧桐對橘柚,枳棘對蓬蒿。
ㄌㄟ?ㄏㄨㄢ?ㄐㄧㄢ?,ㄌㄩˇㄑㄧㄢ?ㄉㄠ 。
雷煥劍,呂虔刀。
ㄍㄢˇㄌㄢˇㄉㄨㄟ?ㄆㄨ?ㄊㄠ?。
橄欖對葡萄。
ㄧ?ㄔㄨㄢ?ㄕㄨ ㄕㄜ?ㄒㄧㄠˇ,ㄅㄞˇㄔˇㄐㄧㄡˇㄌㄡ?ㄍㄠ 。
一椽書舍小,百尺酒樓高。
ㄌㄧˇㄅㄞ?ㄋㄥ?ㄕ ㄕ?ㄅㄧㄥˇㄅㄧˇ,
李白能詩時秉筆,
ㄌㄧㄡ?ㄌㄧㄥ?ㄞ?ㄐㄧㄡˇㄇㄟˇㄅㄨ ㄗㄠ 。
劉伶愛酒每鶚糟。
ㄌㄧˇㄅㄧㄝ?ㄗㄨㄣ ㄅㄟ ,ㄍㄨㄥˇㄅㄟˇㄓㄨㄥ?ㄒㄧㄥ ㄔㄤ?ㄘㄢ?ㄘㄢ?;
禮別尊卑,拱北眾星常燦燦;
ㄕ?ㄈㄣ ㄍㄠ ㄒㄧㄚ?,ㄔㄠ?ㄉㄨㄥ ㄨㄢ? ㄕㄨㄟˇㄗ?ㄊㄠ ㄊㄠ 。
勢分高下,朝東萬水自滔滔。


【注釋】

?1?刑對賞:刑,處罰。賞,獎勵。
?2?貶對褒:貶,譴責。褒,讚美、表揚。
?3?鉞斧:古時作戰用之兵器。
?4?征袍:出征戰士所穿的外衣。
?5?枳棘:枳,植物名,常綠灌木,高數丈,枝多刺,葉成長卵形,花白,果實秋天成熟,苦不能食,但可入藥。棘,落葉喬木,高近丈,有刺針,花葉等形態與棗樹相似,八月結實,果粒小,色赤味酸可食,核中之仁稱「酸棗仁」,可以入藥。枳與棘均為有刺植物,通常被植以阻絕之用,因之視為惡木。
?6?蓬蒿:蓬,多年生草本植物,莖高尺余,葉似柳有鋸齒,秋天枝梢開白色花,蓬草枝葉大於根莖,遇風常被拔起,因此有「飛蓬」之稱。蒿,菊科多年生草本植物,種類很多,主要指青蒿,莖高四尺余,叢生於原野水邊,梢頭葉如細絲,開綠黃色小花,子大小如粟米,可入藥。蓬蒿在此意指野草。但「蓬蒿」也是菜蔬的名稱,就是茼蒿。
?7?雷煥劍:典出《晉書‧張華傳》。據說,晉人雷煥曾掘得兩把寶劍,一劍送給張華?西晉文學家,因力主伐吳有功,後被趙王司馬倫所殺。?,一劍自佩。張華被誅後劍遺失。雷煥去世後其子佩劍過延平津,寶劍忽從腰間躍出墮水,派人入水尋之,卻見兩條龍在戲水。
?8?呂虔刀:典出《晉書‧王覽傳》。三國時魏國的徐州刺史呂虔有一把佩刀,據相士說這把刀只有三公可佩,呂虔認為王祥有三公之量,遂解佩刀相贈,後王祥果為三公。?三公是輔佐皇帝的最高官員,歷代名稱不同,一般以太尉、司徒、司空為三公。?
?9?一椽書舍小:只用一根圓形木條承載屋瓦的書房,是很小的。椽,承載屋瓦的圓形木條。
?10?李白能詩時秉筆:唐朝詩人李白很會作詩,所以就常常揮筆寫詩。秉筆,執筆。
?11?劉伶愛酒每鶚糟:劉伶愛喝酒,酒喝完之後常連酒渣也吃掉。鶚,吃、食。糟,酒滓。
?12?禮別尊卑,拱北眾星常燦燦:禮儀是區分職位高低的依據,能使拱衛在君王身旁的群臣保持光明潔淨。拱,拱衛。北,指北極星。
?13?勢分高下,朝東萬水自滔滔:形勢能分出高下,所以往東的千江萬水都能奔騰不已,滾滾而去。
?14?本段韻腳有:褒、袍、蒿、刀、萄、高、糟、滔等字。?豪韻押ao、ㄠ韻?


【故事分享】

是君王尊貴?還是士民尊貴?

齊宣王召見顏"擤vchù、ㄔㄨ??,說:「顏"擼?愕轎頤媲襖礎!毖?咭菜擔骸靶?醯?愕轎頤媲襖礎!斃?跆?撕懿桓噝耍?媸淘諦?跎肀叩娜司投運?擔骸按笸跏薔?醯?閌淺濟瘛M跛擔??叩轎頤媲襖矗?鬩菜擔??醯轎頤媲襖矗?庋?新穡俊毖?呋廝擔骸靶?踅形蟻蚯埃?揖拖蚯埃?潛硎疚蟻勰餃ㄊ疲???踝吖?矗?詞搶襝拖率浚?肫淙萌司醯醚?呤且桓魷勰餃ㄊ頻娜耍?蝗縟萌司醯眯?跏且晃煥襝拖率康木?酢!?p>聽到這一番話,宣王氣得臉都綠了,大聲地問道:「是君王尊貴?還是士民尊貴?」顏"嘰鶿擔骸暗比皇鞘棵褡鴯螅??趺揮興?鴯蟆!斃?跛擔骸壩姓飧鏊搗?穡俊毖?咚擔骸壩小4憂扒毓?ゴ蚱牘?氖焙潁?贗踉?鋁睿骸?興?以諏?祿菹壬?氐匚迨?街?誑撤ナ髂鏡模?蔽奚狻!?窒亂壞爛?釧擔骸?興?艿玫狡臚醯耐仿??頭饉??騁贗蚧У暮罹簦?⑸痛突平鷚磺э磚v古制二十四兩為一鎰?。』從這個角度來看,一個活著的王者的頭顱,還不如一位死掉的士民的墳墓。」

宣王聽完,不覺慚愧地說:「啊呀!是我自取其辱。我怎麼可以這樣侮辱君子呢?希望先生能收我為弟子,好好的教導我,並且請先生跟我一起同游,我保證每餐都有牛羊豬肉,出門一定坐車,您的夫人及子女,也一定都會有華麗漂亮的衣服穿。」

可是顏"呷賜拼橇耍??咚擔骸壩襠?諫街械拇笫?錚?瘓?彌憑筒煌暾?耍?⒉皇遣徽涔罅耍??氰庇竦謀菊嬉丫??ァJ棵裨?揪陀Ω蒙?ぴ諳繅暗模?艿酵萍鮁「緯隼吹H餵倮簦?徒郵苜焊??喲俗呱廈???貳K淙徊荒懿凰閌親鴯笙源錚??詞切紊癲蝗??咽?ナ棵竦謀糾疵婺俊R殘淼幣桓鍪棵瘢?灰歡ǘ加腥?塗沙裕??一嵐殉倮吹氖澄鐧弊雒牢兜娜饈騁謊?聰磧茫凰淙蛔?悼旖菔媸剩?墒前參然郝?牟叫幸彩且謊?鵲毖劍簧?鈧心芄徊徽腥僑魏蔚幕齠耍?拖裼滌凶鶉俑還蟆N一嵊們宕俊⒔嗑弧⒓嵴輟⒄?5納?罘絞嚼醋緣悶淅幀!彼低曛?螅?萘肆槳莞媧嵌?ァ?p>晚食當肉是感恩的心,會感恩的人不會缺乏,安步當車是知足的心,知足的人不會受辱,無罪當貴是清白的心,有了清白的心不會隨波逐流,所以當時有人就讚佩的說:「顏"噠媸且晃瘓?友劍』氐皆?創空嫻牡胤劍?腿繽?氐繳街械蔫庇褚謊??掌湟簧?疾換嵩偈艿餃魏渦呷璧氖鋁恕!?p>
【佳句欣賞】

三間西倒東歪屋,一個千錘百鍊人。?一位意志堅強者的自述聯,作者佚名。?

人立斷橋,形影不隨流水去,
客眠旅寓,夢魂常到故鄉來。?作者佚名?

懷人千裡遠,照我一燈明。?清鄭虛一作。?

添加新評論

今日頭版

文明新見

文明新見專題