《聲律啟蒙》十一真(1)

正見神傳文化編輯小組


【正見網2008年12月21日】

【原文】

xie dui zheng ,jiǎ dui zhēn 。
邪對正,假對真。
xie zhi dui qi lin 。
獬豸對麒麟。
han lu dui sū yan ,lu ju dui zhuāng chūn 。
韓盧對蘇雁,陸橘對莊椿。
han wǔ guǐ ,lǐ sān ren 。
韓五鬼,李三人。
běi wei dui xī qin 。
北魏對西秦。
chan ming āi mu xia ,yīng zhuǎn yuan can chūn 。
蟬鳴哀暮夏,鶯囀怨殘春。
yě shāo yan teng hong shuo shuo ,xī liu bō zhou bi lin lin 。
野燒焰騰紅爍爍,溪流波皺碧粼粼。
xing wu zōng ,jū wu lu ,song cheng jiǔ de ;
行無蹤,居無廬,頌成酒德;
dong yǒu shi ,cang yǒu jie ,lun zhu qian shen 。
動有時,藏有節,論著錢神。

ㄒㄧㄝˊㄉㄨㄟˋㄓㄥˋ ,ㄐㄧㄚˇㄉㄨㄟˋㄓㄣ 。
邪對正,假對真。
ㄒㄧㄝˋㄓˋㄉㄨㄟˋㄑㄧˊㄌㄧㄣˊ。
獬豸對麒麟。
ㄏㄢˊㄌㄨˊㄉㄨㄟˋㄙㄨ ㄧㄢˋ,ㄌㄨˋㄐㄩˊㄉㄨㄟˋㄓㄨㄤ ㄔㄨㄣ 。
韓盧對蘇雁,陸橘對莊椿。
ㄏㄢˊㄨˇㄍㄨㄟˇ,ㄌㄧˇㄙㄢ ㄖㄣˊ。
韓五鬼,李三人。
ㄅㄟˇㄨㄟˋㄉㄨㄟˋㄒㄧ ㄑㄧㄣˊ。
北魏對西秦。
ㄔㄢˊㄇㄧㄥˊㄞ ㄇㄨˋㄒㄧㄚˋ,ㄧㄥ ㄓㄨㄢˇㄩㄢˋㄘㄢˊㄔㄨㄣ 。
蟬鳴哀暮夏,鶯囀怨殘春。
ㄧㄝˇㄕㄠ ㄧㄢˋㄊㄥˊㄏㄨㄥˊㄕㄨㄛˋㄕㄨㄛˋ,
野燒焰騰紅爍爍,
ㄒㄧ ㄌㄧㄡˊㄅㄛ ㄓㄡˋㄅㄧˋㄌㄧㄣˊㄌㄧㄣˊ。
溪流波皺碧粼粼。
ㄒㄧㄥˊㄨˊㄗㄨㄥ ,ㄐㄩ ㄨˊㄌㄨˊ,ㄙㄨㄥˋㄔㄥˊㄐㄧㄡˇㄉㄜˊ;
行無蹤,居無廬,頌成酒德;
ㄉㄨㄥˋㄧㄡˇㄕˊ,ㄘㄤˊㄧㄡˇㄐㄧㄝˊ,ㄌㄨㄣˋㄓㄨˋㄑㄧㄢˊㄕㄣˊ 。
動有時,藏有節,論著錢神。

【注釋】

(1)邪、正:不正的思想、行為叫邪。正,方直不曲,本義作“是”解,有止於至善的意思。
(2)假、真:假的本義是“不真”,是形容內質與外形不一致的字。真是誠信、實在、不虛假。
(3)獬豸:獸名,傳說中的異獸,能辨曲直,見人爭執,會用角去頂理曲的人。
(4)麒麟:古時仁獸名,麇(jūn、ㄐㄩㄣ)身、牛尾,只有一角,相傳它不履生蟲,不折生草。雄的叫麒,雌的叫麟。麇,即獐,哺乳動物,似鹿而較小,沒有角,機警且善於跳躍。
(5)韓盧:戰國時韓人稱犬為盧,體壯善跑。韓盧即韓犬的意思。
(6)蘇雁:指西漢蘇武被匈奴扣留十九年,漢使交涉放人時,匈奴詭稱蘇武已死,於是漢使假稱漢天子打獵時射到一隻大雁,雁腳上有蘇武的信,證明蘇武尚在,因而得救的事。
(7)陸橘:指陸績懷橘遺親的故事。請參閱九佳(3)注釋。
(8)莊椿:指莊子寓言故事中所提的椿樹。《莊子.逍遙遊》說:“上古有大椿者,以八千歲為春,八千歲為秋,此大年也。”椿因長壽,所以世人尊稱父親為椿。陸橘說的是母親的故事,因此下句以椿代表父親來對仗。
(9)韓五鬼:唐,韓愈曾作〈送窮文〉,文中稱命窮、智窮、學窮、文窮、交窮為五窮鬼。因韓愈所創,世稱韓五鬼。
(10)李三人:唐李白作〈月下獨酌〉,詩中有“舉杯邀明月,對影成三人”之句。三人是自己、月亮、影子。故稱李三人與上句對仗。
(11)北魏:由鮮卑索頭部落拓拔珪在公曆三八六年所建,原稱代國,不久改稱魏國。因歷史上稱“魏”的國家有許多個,為了識別,史學家就將在北方拓拔珪所建的魏國稱為“北魏”。北魏立國有一百七十一年之久,因此成為南北朝時北朝的代表,與南朝的宋、齊、梁、陳對峙。
(12)西秦:鮮卑部落建立的國家,是五胡亂華時期十九國之一,由乞伏國仁在公曆三八五年所建,公曆四零零年秦王乞伏干歸敗降後秦帝國。公曆四零九年乞伏干歸,又宣布獨立,再稱秦王,史稱西秦。公曆四三一年被胡夏帝國所亡。
(13)哀:悲傷。
(14)暮夏:指黃曆六月,夏季的最後一個月。
(15)囀:鳥鳴。
(16)怨:埋怨,責怪。
(17)殘春:剩餘的春天。
(18)野燒:在郊外燃燒野草的火。
(19)焰騰:火光騰起。
(20)爍爍:指火光閃爍。
(21)波皺:指水面因波動引起的皺紋。
(22)碧粼粼:水色青綠,清澈見底。
(23)行無蹤,居無廬,頌成酒德:酒德即指〈酒德頌〉,為晉人劉伶所作,文中有“行無轍跡,居無室廬”的句子。
(24)動有時,藏有節,論著錢神:錢神即指《錢神論》,為晉人魯褒所著,文中有“動靜有時,行藏有節”的句子。
(25)本段的韻腳有真、麟、椿、人、秦、春、粼、神等字。(真韻押 en、ㄣ韻)

【故事分享】

從前在齊國有一個人非常想得到金子,於是他一大早就穿戴整齊趕到市場,進到買賣金子的店裡,一手抓起金子就揚長而去。店家立刻報到官府,沒多久就被衙役捉到,帶進衙門裡。審理搶案的官吏就問他說:“當時店裡有那麼多的人在,你怎麼還敢動手搶人家的金子呢?”那齊人回答說:“搶金子的時候,我眼中沒有看見人,只看到金子。”

這個故事告訴我們,當你的心專注在某一件事情上的時候,你的思維就會被鎖定在這一件事上,想不到、聽不到、也看不到其它任何的信息,如果用在工作、求學上,那麼你就能成功。如果用在為非作歹上,也能做成,但是傷天害理,所以就要身敗名裂,陷入絕境。因此專注的本身沒有對錯,要看用在何處。

【佳句欣賞】

.頗有幾文錢,你也求,他也求,到底給誰是好。
不作半點事,朝來拜,夕來拜,怎樣教我開銷。(此為財神廟聯,有醒世之意。)

.錢有二戈,傷壞古今人品,窮只一穴,埋沒多少英雄。(這是拆字對,也有警世之意,作者佚名。)

.一道長虹,人在青雲道上。半輪明月,家藏丹桂宮中。(清翰林黃見川題福建永定之高坡橋聯。該橋為拱形,長約八百公尺,高約一百公尺。因此有長虹、半輪明月之稱。) 

添加新評論

今日頭版

文明新見

文明新見專題