《聲律啟蒙》(卷下):四豪?3?

正見神傳文化編輯小組


【正見網2009年05月24日】

【原文】

guā duì guǒ ,lǐ duì táo 。
瓜對果,李對桃。
quǎn zǐ duì yáng gāo 。
犬子對羊羔。
chūn fēn duì xià zhì ,gǔ shuǐ duì shān tāo 。
春分對夏至,谷水對山濤。
shuāng fèng yì ,jiǔ niú máo 。
雙鳳翼,九牛毛。
zhǔ yì duì chén láo 。
主逸對臣勞。
shuǐ liú wú xiàn kuò ,shān sǒng yǒu yú gāo 。
水流無限闊,山聳有餘高。
yǔ dǎ cūn tóng xīn mù lì ,chén shēng biān jiàng jiù zhēng páo 。
雨打村童新牧笠,塵生邊將舊征袍。
jùn shì jū guān ,róng liè yuān hóng zhī xù ;
俊士居官,榮列?鴻之序;
zhōng chén bào guó ,shì dān quǎn mǎ zhī láo 。
忠臣報國,誓殫犬馬之勞。

ㄍㄨㄚ ㄉㄨㄟ?ㄍㄨㄛˇ,ㄌㄧˇㄉㄨㄟ?ㄊㄠ?。
瓜對果,李對桃。
ㄑㄩㄢˇㄗˇㄉㄨㄟ?ㄧㄤ?ㄍㄠ 。
犬子對羊羔。
ㄔㄨㄣ ㄈㄣ ㄉㄨㄟ?ㄒㄧㄚ?ㄓ?,ㄍㄨˇㄕㄨㄟˇㄉㄨㄟ?ㄕㄢ ㄊㄠ 。
春分對夏至,谷水對山濤。
ㄕㄨㄤ ㄈㄥ?ㄧ?,ㄐㄧㄡˇㄋㄧㄡ?ㄇㄠ?。
雙鳳翼,九牛毛。
ㄓㄨˇㄧ?ㄉㄨㄟ?ㄔㄣ?ㄌㄠ?。
主逸對臣勞。
ㄕㄨㄟˇㄌㄧㄡ?ㄨ?ㄒㄧㄢ?ㄎㄨㄛ?,ㄕㄢ ㄙㄨㄥˇㄧㄡˇㄩ?ㄍㄠ 。
水流無限闊,山聳有餘高。
ㄩˇㄉㄚˇㄘㄨㄣ ㄊㄨㄥ?ㄒㄧㄣ ㄇㄨ?ㄌㄧ? ,
雨打村童新牧笠,
ㄔㄣ?ㄕㄥ ㄅㄧㄢ ㄐㄧㄤ?ㄐㄧㄡ?ㄓㄥ ㄆㄠ?。
塵生邊將舊征袍。
ㄐㄩㄣ?ㄕ?ㄐㄩ ㄍㄨㄢ ,ㄖㄨㄥ?ㄌㄧㄝ?ㄩㄢ ㄏㄨㄥ?ㄓ ㄒㄩ?;
俊士居官,榮列?鴻之序;
ㄓㄨㄥ ㄔㄣ?ㄅㄠ?ㄍㄨㄛ?,ㄕ?ㄉㄢ ㄑㄩㄢˇㄇㄚˇㄓ ㄌㄠ?。
忠臣報國,誓殫犬馬之勞。

【注釋】

?1?犬子、羊羔:小狗,小羊。
?2?春分:黃曆二十四節氣名之一,時間在公曆每年的三月二十一日。
?3?夏至:黃曆二十四節氣名之一,時間在公曆每年的六月二十一或二十二日。
?4?谷水:兩山之間的水流。
?5?山濤:山間松林風動的聲音,即山風。
?6?雙鳳翼:一雙彩鳳的翅膀。語出唐詩人李商隱〈無題〉詩:「身無彩鳳雙飛翼,心有靈犀一點通。」
?7?九牛毛:多得像九隻牛的毛一樣。語見《漢書‧司馬遷傳‧報任少卿書》:「假令仆伏法受誅,若九牛亡一毛,與螻蟻?yǐ、ㄧˇ?何異?」
?8?逸:安閒。
?9?勞:辛勞。
?10?水流無限闊:流水無限的廣闊。
?11?山聳有餘高:山勢矗?chù、ㄔㄨ?高聳直立?起,高不可測。
?12?雨打村童新牧笠:雨點打在村野牧童所戴的新鬥笠上。笠,用竹葉編成的帽子,可遮陽擋雨。
?13?塵生邊將舊征袍:塵埃沾染了守邊將士舊日的戰袍。
?14?俊士居官,榮列?鴻之序:傑出的人才出任官吏,就像加入鸞鳳、天鵝的行列,是非常榮耀的事。?,類似鳳凰而色黃善鳴的鳥。鴻,白色的大水鳥,即天鵝。?鴻群飛時會排列有序,就像朝臣的行列。
?15?忠臣報國,誓殫犬馬之勞:竭盡心力做事的官吏們,為了報效國家,誓言要像犬、馬一樣全力以赴。
?15?本段韻腳有:桃、羔、濤、毛、勞、高、袍、勞等字,?豪韻押ao、ㄠ韻。?

【故事分享】

晉侯殺其世子?太子?申生

春秋時代晉國的國君獻公決定要殺他的太子申生,但是為什麼要殺將來繼任自己君位的兒子呢?原來是晉獻公在討伐驪戎的時候,娶了一位驪姬,生了一個兒子名叫奚齊,驪姬想要自己的兒子將來能夠繼位,就設計陷害太子申生,誣陷太子申生欲以毒藥?父,晉獻公不加查證就信以為真,要殺太子申生。

這件事傳到太子申生異母弟公子重?chóng、ㄔㄨㄥ??耳那裡,重耳就對太子申生說:「你何不把事實的真相告訴父親呢?」太子申生說:「不行,父親非常依賴驪姬,我若是照你的話去做,那就會傷了父親的心。」重耳又說:「既然如此,那麼何不一走了之?躲開這場災難。」太子申生說:「也不行,父親說我要殺他。普天之下哪有不要父親的國家呢?我如何能走得出去呀?」

太子申生有了決定之後,就派人向他的老師狐突告別說:「我是有罪的,不該不聽老師的話,及早見機離開晉國,以致遭受殺身之禍;我不會貪生怕死的,雖然,我的父王年事已高,驪姬的兒子還小,而國家又有很多困難的問題。何況老師又不肯出來替父王分擔國事,假如老師肯出來替父王分擔國事,我就死而無憾了!」於是再三叩頭謝恩,自己結束了生命。

太子申生死了之後,並沒有舉行應有的葬禮,直到他的弟弟惠公夷吾即位之後才重新改葬,並諡號恭,是為恭世子。

對於這一段歷史,《春秋》用「晉侯殺其世子申生」來記述,是有貶意的。文章直接寫太子申生是晉侯所殺,與太子申生是自殺身亡的事實不符,晉獻公並未動手,但為什麼要這麼寫呢?因為他確有殺子之心,所以才造成這場人倫悲劇,因此,晉獻公難逃父殺子,毫無骨肉之情的指責。

對於太子申生則也有褒貶的意思在內,太子申生對於父親要殺他的意圖沒有設法化解,反而屈從,表面上看來是孝順,但卻是陷親於不義的不孝行為,所以不能夠稱為孝。可是太子申生沒有反抗的順從了父親的意圖,因此保留了太子的稱號,並諡號為「恭」,表示申生是一位恭謹的人,這是對他的褒揚。

在《孝經‧諫諍章》中有一段曾子問孔子的話,曾子說:「敢問子從父之令,可謂孝乎?」孔子答說:「是何言與?(與,yú,ㄩ?,同「歟」,表示疑問語氣。)父有爭子,則身不陷於不義。故當不義,則子不可以不爭於父。臣不可以不爭於君。故當不義,則爭之。從父之令,又焉得為孝乎。」所以孝與忠不是盲目的服從,對於不義的命令要力諍,不可聽從,否則就是助紂為虐,陷尊長於不義的罪人了。

【佳句欣賞】

寸土建寺,寺旁言詩。詩曰:風雨送帆歸古寺。
雙木成林,林下示禁。禁云:斧斤以時入山林。?清康熙帝出上聯,紀曉嵐對下聯?

唐嗟末造,宋恨偏安,天地幾人才,置之海外。
道興前賢,教助後學,乾坤有正氣,盡在樓中。?這是海南島上五公祠內的對聯。五公祠又稱海南第一樓,是紀念對海南有貢獻的晚唐宰相李德裕,及南宋抗金名臣李綱、趙鼎、李光、胡銓等而建。他們都因得罪當朝權臣而遭貶放至海南,此聯頗有代為不平之意。?

山高不礙風。
池小能容月。?作者佚名。?

添加新評論

今日頭版

文明新見

文明新見專題