《聲律啟蒙》(卷下):五歌?1?

正見神傳文化編輯小組


【正見網2009年06月05日】

【原文】

shān duì shuǐ ,hǎi duì hé 。
山對水,海對河。
xuě zhú duì yān luó。
雪竹對煙蘿。
xīn huān duì jiù hèn ,tòng yǐn duì gāo gē 。
新歡對舊恨,痛飲對高歌。
qín zài fǔ ,jiàn chóng mó 。
琴再撫,劍重磨。
mèi liǔ duì kū hé 。
媚柳對枯荷。
hé pán zòng yǔ xǐ ,liǔ xiàn rèn fēng cuō 。
荷盤從雨洗,柳線任風搓。
yǐn jiǔ qǐ zhī qī zuì mào ,guān qí bù jué làn qiáo kē 。
飲酒豈知欹醉帽,觀棋不覺爛樵柯。
shān sì qīng yōu ,zhí jù qiān xún yún lǐng ;
山寺清幽,直踞千尋雲嶺;
jiāng lóu hóng chǎng ,yáo lín wàn qǐng yān bō 。
江樓宏敞,遙臨萬頃煙波。


ㄕㄢ ㄉㄨㄟ?ㄕㄨㄟˇ,ㄏㄞˇㄉㄨㄟ?ㄏㄜ?。
山對水,海對河。
ㄒㄩㄝˇㄓㄨ?ㄉㄨㄟ?ㄧㄢ ㄌㄨㄛ?。
雪竹對煙蘿。
ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄢ ㄉㄨㄟ?ㄐㄧㄡ?ㄏㄣ?,ㄊㄨㄥ?ㄧㄣˇㄉㄨㄟ?ㄍㄠ ㄍㄜ 。
新歡對舊恨,痛飲對高歌。
ㄑㄧㄣ?ㄗㄞ?ㄈㄨˇ,ㄐㄧㄢ?ㄔㄨㄥ?ㄇㄛ?。
琴再撫,劍重磨。
ㄇㄟ?ㄌㄧㄡˇㄉㄨㄟ?ㄎㄨ ㄏㄜ?。
媚柳對枯荷。
ㄏㄜ?ㄆㄢ?ㄗㄨㄥ?ㄩˇㄒㄧˇ,ㄌㄧㄡˇㄒㄧㄢ?ㄖㄣ?ㄈㄥ ㄘㄨㄛ。
荷盤從雨洗,柳線任風搓。
ㄧㄣˇㄐㄧㄡˇㄑㄧˇㄓ ㄑㄧ ㄗㄨㄟ?ㄇㄠ?,
飲酒豈知欹醉帽,
ㄍㄨㄢ ㄑㄧ?ㄅㄨ?ㄐㄩㄝ?ㄌㄢ?ㄑㄧㄠ?ㄎㄜ。
觀棋不覺爛樵柯。
ㄕㄢ ㄙ?ㄑㄧㄥ ㄧㄡ,ㄓ?ㄐㄩ?ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣ?ㄩㄣ?ㄌㄧㄥˇ;
山寺清幽,直踞千尋雲嶺;
ㄐㄧㄤ ㄌㄡ?ㄏㄨㄥ?ㄔㄤˇ,ㄧㄠ?ㄌㄧㄣ?ㄨㄢ?ㄑㄧㄥˇㄧㄢ ㄅㄛ。
江樓宏敞,遙臨萬頃煙波。


【注釋】

?1?雪竹:雪中的竹子。
?2?煙蘿:煙塵中的女蘿。蘿,一種地衣類的植物,常自樹梢成絲狀下垂,又叫松蘿。
?3?新歡:剛認識而獲得寵愛的人。
?4?痛飲:痛快的喝酒。
?5?高歌:盡興大聲的唱歌。
?6?撫:輕按。此處作彈奏解。
?7?媚柳:美麗動人的楊柳。
?8?枯荷:凋敝枯萎的芰荷。
?9?荷盤從雨洗:像盤子般大的荷葉,聽由雨水沖洗。從,古同「縱」,任由、任憑。
?10?柳線任風搓:細線般的柳絮,任憑風兒搓揉。
?11?飲酒豈知欹醉帽:愛喝酒的人怎麼會知道自己的帽子歪斜半墜。
?12?觀棋不覺爛樵柯:看人下棋,入神到連砍柴的斧柄爛了,也沒有察覺到。典故出自南朝梁任.P的《述異記》,晉人王質入山砍柴,見有二童子下棋,他放下斧頭觀看,過了一會兒,童子催他回家,才發現他的斧柄都腐爛了。王質回鄉後,與他同時代的人都已去世了。這就是人們常說的:天上方一日,地上已千年。
?13?山寺清幽,直踞千尋雲嶺:山中的寺院清淨幽雅,高踞在數千尺的雪嶺上。尋,古代長度的單位,八尺為一尋。
?14?江樓宏敞,遙臨萬頃煙波:江邊的樓閣宏偉寬敞,可遠看浩蕩蒼茫的廣闊水面。頃,面積的單位,一頃為一百畝。萬頃就是形容很大的面積。
?15?本段韻腳有:河、蘿、歌、磨、荷、搓、柯、波等。?歌韻押e、ㄜ韻。?

【故事分享】

拒絕封賞的介之推

介之推是晉公子重耳的隨從,曾追隨重耳流亡國外十多年,吃盡了很多的苦,直到重耳回國接任晉國的國君為止。重耳登位後稱晉文公,不久就開始封賞那些追隨他一起流亡國外的臣子,但是介之推卻從不說出自己的功勞,也始終未見晉文公提起,因此封賞也就擦身而過。

有一天,介之推與他的母親談到封賞的事,他說:「晉獻公一共有九個兒子,如今只剩下重耳一個人了,如果上天不想把晉國滅絕,那麼一定會替晉國立一個君王的。請問除了重耳外,還有誰夠格主持晉國的祭祖大典呢?所以重耳接任國君是上天的安排,但是隨著一起流亡的那些人,卻認為是他們的功勞,這不是天大的笑話嗎?偷取別人的財物,尚且被稱為盜賊,何況是奪取上天的功勞呢?在下位的人,把犯罪的行為當作義行,在上位的人,卻封賞那些奸滑的小人,不予制止,這是上下互相矇混的行為,我真的很難與他們再相處下去了。」

他的母親聽了之後,回說:「你何不也去討些封賞呢?不然,到死的時候可不要怨誰喔?」介之推答說:「我都已經指責他們的行為是不義的了,如果我也學他們的行為,那不是罪加一等嗎?而且我已口出怨言,也不能再留下來繼續替晉文公工作了。」他的母親說:「那麼讓他?晉文公?知道一下,怎麼樣?」介之推說:「語言是用來修飾自身思想的,如今都準備退隱了,還說那些做什麼?難道還想求富貴顯達嗎?」他的母親說:「你能這麼想就好了,那麼,我們就找一個沒有人的地方,去過隱居的生活吧!」

晉文公知道這個消息後,立刻派人去尋找他們,想給予補償,終於在綿上?今山西省介休縣?的山上找到他們,可是介之推母子不願再見到晉文公,也不願接受任何封賞,就在找到他們之前,自焚身亡了。晉文公深深懊悔,於是將綿上賞給介之推做為祭田,並說:「這是記我的過失,同時表揚好人的功德。」

介之推與他的母親因為堅持不取不義之祿,最後連生命都不要了,「士甘焚死不公侯」 ,讀來讓人敬佩不已。

【佳句欣賞】

吳楚乾坤天下句。
江湖廊廟古人心。
?明孝宗時文淵閣大學士李東陽撰岳陽樓聯。吳楚、乾坤是杜甫〈登岳陽樓〉詩中的用詞。江湖、廊廟則是范仲淹〈岳陽樓記〉中的用詞。?

有思書外傳。
無物眼前來。
?清雍正朝進士蔣衡作。?

青山埋骨難埋恨。
黃土蓋棺不蓋心。
?作者佚名。?

添加新評論

今日頭版

文明新見

文明新見專題