《聲律啟蒙》十三元(1)

正見神傳文化編輯小組


【正見網2009年01月17日】

【原文】

yōu duì xiǎn ,jì duì xuān 。
幽對顯,寂對喧。
liǔ àn duì táo yuán 。
柳岸對桃源。
yīng péng duì yàn yǒu ,zǎo mù duì hán xuān 。
鶯朋對燕友,早暮對寒暄。
yú yuè zhǎo ,hè chéng xuān 。
魚躍沼,鶴乘軒。
zuì dǎn duì yín hún 。
醉膽對吟魂。
qīng chén shēng fàn zèng ,jī xuě yǒng yuán mén 。
輕塵生范甑,積雪擁袁門。
lǚ lǚ qīng yān fāng cǎo dù ,sī sī wéi yǔ xìng huā cūn 。
縷縷輕煙芳草渡,絲絲微雨杏花村。
yì què wáng tōng ,xiàn tài píng shí èr cè ;
詣闕王通,獻太平十二策;
chū guān lǎo zǐ ,zhù dào dé wǔ qiān yán 。
出關老子,著道德五千言。


ㄧㄡ ㄉㄨㄟ?ㄒㄧㄢˇ,ㄐㄧ?ㄉㄨㄟ?ㄒㄩㄢ 。
幽對顯,寂對喧。
ㄌㄧㄡˇㄢ?ㄉㄨㄟ?ㄊㄠ?ㄩㄢ?。
柳岸對桃源。
ㄧㄥ ㄆㄥ?ㄉㄨㄟ?ㄧㄢ?ㄧㄡˇ,ㄗㄠˇㄇㄨ?ㄉㄨㄟ?ㄏㄢ?ㄒㄩㄢ 。
鶯朋對燕友,早暮對寒暄。
ㄩ?ㄩㄝ?ㄓㄠˇ,ㄏㄜ?ㄔㄥ?ㄒㄩㄢ 。
魚躍沼,鶴乘軒。
ㄗㄨㄟ?ㄉㄢˇㄉㄨㄟ?ㄧㄣ?ㄏㄨㄣ? 。
醉膽對吟魂。
ㄑㄧㄥ ㄔㄣ?ㄕㄥ ㄈㄢ?ㄗㄥ?,ㄐㄧ ㄒㄩㄝˇㄩㄥˇ ㄩㄢ?ㄇㄣ? 。
輕塵生范甑,積雪擁袁門。
ㄌㄩˇㄌㄩˇㄑㄧㄥ ㄧㄢ ㄈㄤ ㄘㄠˇㄉㄨ?,
縷縷輕煙芳草渡,
ㄙ ㄙ ㄨㄟ?ㄩˇㄒㄧㄥ?ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄣ 。
絲絲微雨杏花村。
ㄧ?ㄑㄩㄝ?ㄨㄤ?ㄊㄨㄥ ,ㄒㄧㄢ?ㄊㄞ?ㄆㄧㄥ?ㄕ?ㄦ?ㄘㄜ?;
詣闕王通,獻太平十二策;
ㄔㄨ ㄍㄨㄢ ㄌㄠˇㄗˇ,ㄓㄨ?ㄉㄠ?ㄉㄜ?ㄨˇㄑㄧㄢ ㄧㄢ? 。
出關老子,著道德五千言。


【注釋】

?1?幽、顯:幽,昏暗不明。顯,清楚明白。
?2?寂、喧:寂,安靜無聲。喧,大聲吵雜。
?3?柳岸對桃源:柳、桃同是植物名,岸、源同是地理用名詞,而柳岸、桃源又都共同表現出一個中心主旨,所以對仗工整。
?4?鶯朋對燕友:把鶯、燕當作朋友,南宋朱熹詩有「好鳥枝頭亦朋友」的說法。鶯對燕,朋對友,可說工整。
?5?早暮對寒暄:早暮,是早、晚。寒暄是冷、暖。都是天文氣象用語,因此構成對仗。
?6?魚躍沼:魚兒在沼澤中跳躍。語出《詩經‧大雅‧靈台》中之「王在靈台,於??rèn、ㄖㄣ??魚躍。」?,充滿。
?7?鶴乘軒:鶴鳥乘坐高大漂亮的車子。典出《左傳》,衛靈公喜歡鶴,所養的鶴享受大夫的待遇,可以乘大車。後來狄人入侵,戰士們都說:「應該派鶴鳥去打仗,因為它們享有俸祿。」
?8?輕塵生范甑:指范冉家中的飯鍋因無米做飯,鍋中都有了灰塵。甑,炊具名。范冉是東漢桓帝時的奇士,因貞潔而為時人所稱道。
?9?積雪擁袁門:指東漢汝南人袁安,立身嚴謹,生活貧困。有一年洛陽大雪,深達丈余,縣令晨起巡視災情,只見袁安家門被雪所封,並無出入求食的腳印,以為發生不幸,於是推門而入。只見袁安凍得僵直的躺在床上,問他為什麼不出去求食,他回說:「大雪天,別人也都糧食困難,我怎麼能再去麻煩人家呢?」所以閉門擁雪,高臥未起。
?10?詣闕王通,獻太平十二策:據《隋書》載,王通是隋朝時的哲學家,曾西遊長安,上隋文帝《太平策》十二篇,勸以道德統一天下。詣,到也。闕,泛指皇帝所居住的地方 。
?11?出關老子,著道德五千言:據《史記‧老子韓非列傳》記載,老子姓李名耳,楚苦縣厲鄉曲仁裡人。老子修道德,他的學問以自隱無名為務,看到周王朝將要衰微,就離開周朝向西而行。到函谷關時,關令尹喜知道老子是一位真人,遂要求寫點東西給他,於是老子寫了有關道德的文章上下兩篇五千字。這就是今天所說的《道德經》,也稱之為《老子》。
?12?本段韻腳有:喧、源、暄、軒、魂、門、村、言等字。?元韻押an、ㄢ韻。?


【故事分享】

貞節先生―范冉

范冉,字史雲,又名范丹,東漢陳留外黃人。生於東漢安帝永初五年?公曆111年?,卒於東漢靈帝中平二年?公曆185年?,享年七十有四,諡貞節先生。

范冉年紀很小就擔任了縣府的小職員,十八歲那年,奉派去迎接來視察的督郵,范冉覺得很丟臉,就不告而別。他跑到南陽,受業於樊英。又到長安、洛陽一帶遊歷,跟馬融學習儒家經典,過了一年才回到家鄉。

范冉喜歡特立獨行。非常仰慕梁伯鸞、閔仲叔?都是高潔之士?的為人。與漢中李固、河內王奐交往親密。後來王奐出任考城縣令,考城與外黃相鄰,因此王奐屢次寫信邀請范冉出來幫忙,范冉就是不肯答應。後來王奐升任漢陽太守,將要離開時,范冉就與弟弟一起在路旁設席為王奐送行。范冉看見為王奐送行的人車絡繹不絕,於是就不上前打招呼,但卻跟弟弟在路旁大聲談話。王奐知道這是范冉的聲音,立即下車與范冉打招呼。王奐說:「行程實在太倉促了,這裡不是互訴離情的地方,可否一起到前面休息的地方,詳細的談一談呢?」范冉說:「你以前在考城的時候,我很想去追隨你,可是想到自己才疏學淺,也就放棄了這個念頭。現在你遠調千裡之外,會面遙遙無期,所以簡單準備了一些水酒與你送別。如果跟你一起走,別人一定會譏評范某羨慕富貴的。」於是抱拳告別,拂衣而去。

到了桓帝時,朝廷任命范冉為萊蕪長,卻因母親去世而未到任。後來徵召他到太尉府去任職,可是因為不願從俗,所以顯得格格不入,他就遁身逃命在外,靠著替人算命維生。不久因為牽涉到反對宦官的案子中,於是推著小車,載著妻子,帶著簡單的行李,離開了京城。從此過著四處為家的生活,或住在小客棧裡,或露宿樹蔭底下,就這樣達十餘年之久,然後結草室而居。雖然生活窮困,但卻怡然自若,家中糧米時常不繼,可是一點也不憂愁,因此鄉裡鄰居都非常敬佩的說:「甑中生塵范史雲,釜中生魚范萊蕪。」?形容範冉生活極為貧困,時常斷炊,以致甑中生塵,釜中生魚。?

東漢靈帝中平二年,七十四歲的范冉在家中安詳去世。臨終前交代要輕斂薄葬,一切從簡,可是大家都很仰慕范冉的為人,各地州府均派人弔祭,以致會葬者有二千餘人,並且根據他的志行論諡為貞節先生,立碑紀念。

【佳句欣賞】

‧玉帝行兵,雨箭風刀,雷鼓雲旗天作陣。
龍王夜宴,月燭星燈,山餚海酒地為盤。?此對字面整齊工穩,作者佚名。?

‧ j轉東風過曲巷,剪碎明月入紗窗。?用詞清新工整,確是名句。作者佚名?

‧冬夜燈前,夏侯氏讀春秋傳。
東門樓上,南京人唱北西廂。?此對妙在內含春夏秋冬及東南西北等字,作者佚名。?


添加新評論

今日頭版

文明新見

文明新見專題